Electronics Workbench 5.12

Electronics Workbench 5.12

Electronics Workbench – Shareware – Android iOS Windows Mac
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Electronics Workbench là một công cụ mạnh mẽ phần mềm cho phép bạn dễ dàng xây dựng và thử nghiệm mô phỏng mạch điện tương tự và kỹ thuật số. Các dấu vết trên thiết bị màn hình là giống như bạn nhận được trên thiết bị thật.

Tổng quan

Electronics Workbench là một Shareware phần mềm trong danh mục Giáo dục được phát triển bởi Electronics Workbench.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 565 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Electronics Workbench là 5.12, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 5.12, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Electronics Workbench đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac.

Người sử dụng của Electronics Workbench đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Electronics Workbench!

Cài đặt

người sử dụng 565 UpdateStar có Electronics Workbench cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản